نقطه گذاري گلهاي شاه عباسي

با توجه به مطالب بيان شده مي‌توان گفت كه براي نقطه گذاري ر تمامي‌گلها ، نقشها و طرحها ابتدا بايد به رنگ زمينه و سپس به رنگهاي اطراف محل مورد نظر توجه كافي مبذول شود تا در جمع بندي كلي، تمامي‌قسمتهاي فرش نه تنها از يكنوع هماهنگي خاصي برخوردار باشد، بلكه از تداخل رنگها در قسمتهاي آن جلوگيري شود.  اين نتيجه حاصل نميشود مگر به ابتكار شخص نقاش كه بايد با ديدي روشن رنگ فرش را قبل ازبافت تجسم نمايد. همچنين يك نقاش بايد توجه به اينكه نقشه در كدامشهر و منطقه بافته خواهد شد، نقشه را رنگ آميزي و نقطه گذاري نمايد. زيرا همچنانكه قبلاً نيز توضيح داده شد هر شهر و هر منطقه اي براي رنگ آميزي و نقطه گذاري فرش سبك  روال ويژه اي دارد. علاوه بر اينها سليقه شخصي نقاش نيز مطرح است كه با استفاده از تجربه نظر و سليقه خود و انتخاب رنگهاي هماهنگ ارزش مربوط به رنگ فرش را تعيين مي‌كنند.

اكنون براي توضيح و تشريح كلي نقطه گذاري با ذكر مثالي از سبك اصفهان مطلب ارائه مي‌دهيم. براي روشن شدن مطلب فرشي و يا نقشه هژاي ار در نظر مي‌گيريم كه متن و زمينه اي لاكي دارد . حال سوال اين است كه نقاش چه كارهايي مي‌تواند در اين رابطه انجام دهد؟ ونحوه كار چگونه است؟

در چنين مواردي ختايي ها، اسليمي‌ها و بندهاي ديگري كه در نقشه به كار گرفته شده اند به راحتي مي‌توانند رنگهاي مختلفي داشته باشند. به عبارت ديگر نقاش آزاد است و مي‌تواند در انتخاب رنگ، سليقه و خلاقيتهاي فردي  خود را نشان بدهد وآنها را با توجه به خواستهاي سفارش دهنده درروي نقشه پياده كند. در اينجا وقتي زمينه نقشه لاكي است براي ختايي هاي موجود در نقشه كِرِم مناسب بوده و براي نقطه گذاري دور رنگ كرم بايد از رنگهايي استفاده شود كه با زمينه لاكي و دور كرم هماهنگي داشته باشد.

براي ايجاد چنين هماهنگي بايد در يك سمت ختايي رنگ آبي و در سمت ديگر آن رنگ سرمه اي به كار برده شود. در خصوص اسليمي‌هاي به كار رفته در لچك و ترنج رنگ انتخابي بايد با رنگ زمينه متناسب و هماهنگ باشد.

فرشي كه زمينه لاكي دارد و ترنج آن سرمه اي است بايد رنگ اسليمي‌آن در مايه هاي روشن انتخاب شود. به عنوان مثال مي‌توان رنگ اسليمي‌را خاكي روشن انتخاب كرد كه هم بازمينه لاكي و هم با زمينه سرمه اي هماهنگ است. نقطه هاي اسليمي‌را نيز مي‌توان با رنگ سفيد كار كرده و رنگ گلهاي شاه‌عباسي را به سبك اصفهان انتخاب نموده و به كار برد.

فرش ابریشم کرباسی[مرکز تولید و فروش فرش ابریشم قم و فرش اصفهان]