زیبایی نقوش فرش

زیبایی نقوش فرش  فرش دستباف ایران دارای اصول قدرتمند و مستحکمی است که زیبایی‌ها بر پایه آن شکل گرفته‌اند و چنانکه مبانی زیباییها، کشف و تبیین شوند، درمی‌یابیم که چگونه آنها با ارزشهای هنری و فرهنگی کشورمان پیوستگی و ارتباط دارند و برگی دیگر بر هویت ملی ایرانیان در...

زیبایی نقوش فرش -زیبایی ابعاد

زیبایی ابعاد ابعاد و اندازه فرش از دو حیث بر زیبایی آن می‌افزاید : 1) در صورتی که متناسب با نوع کاربردی فرش باشد . 2) در صورتی که نوع نقش و طرح انتخابی در تناسب با ابعاد در نظر گرفته برای بافت فرش توسط طراح باشد. در باب زیبایی‌های معنوی فرش که تحت عنوان تأثیر عوامل...